found out!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bryan Ferry

the Vibrators w.CS

Robert Gordon

Rebelles

the Goodies

RG & CS

Glen Matlock