found out!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Steve Conte

The Nils

Nucleus

Barbara Thompson

Johnny Stage

Michael Gibbs

Ian Carr